1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie Internetowej www.zomi.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Pośrednik. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej.
 4. Pośrednik oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Pośrednik ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Pośrednika danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego na Stronie Internetowej Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Pośrednika określone zostały w Polityce prywatności Strony Internetowej.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej oraz usług oferowanych przez Pośrednika za jego pośrednictwem w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Pośrednika oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
 8. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na Stronie Internetowej.
 9. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Strony Internetowej nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 10. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

 1. SŁOWNICZEK

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Klient – konsument w imieniu i na rzecz którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy.

Pośrednik 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ WIELKA BRYTANIA

Sprzedawca – podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w kraju trzecim. 

Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

VAT – podatek od towarów i usług nakładany w Polsce przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt z Pośrednikiem.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Pośrednika umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy.

Towar – dostępne na stronie internetowej rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Pośrednictwa zawieranej pomiędzy Klientem a Pośrednikiem.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Pośrednika na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Strony Internetowej, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

Strona internetowa – strona internetowa Pośrednika dostępna pod adresem www.zomi.pl

Metoda płatności - wybrana przez Klienta metoda opłacenia zamówienia.

 1. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA
 2. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).
 3. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.
 4. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie Regulaminu.
 5. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
 6. OBOWIĄZKI STRON

Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie następujące obowiązki:

 1. Zapewnia opisy produktów i ich wariantów w języku polskim.
 2. Przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru.
 3. Zapewnia obsługę klienta w języku polskim.
 4. Ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru. 
 5. Dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim.
 6. DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA
 7. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez Stronę Internetową Pośrednika.
 8. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, którą wyraża przez złożenie Zamówienia.
 9. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi potwierdzenie zamówienia zawierające w szczególności:
 • Towar zawarty w zamówieniu,
 • warianty zamówionego Towaru,
 • łączną wartość Zamówienia,
 • potwierdzenie adresu dostawy,
 • wybraną Metodę płatności.
 1. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
 2. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 3. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę.
 4. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.
 5. DOSTAWA TOWARU
 6. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
 7. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia Usługi pośrednictwa. 
 8. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
 9. Pośrednik informuje, że zamówienia złożone w okresie 15.01.2020 - 31.06.2020 mogą mieć wydłużony czas dostawy, maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.
 10. Jeśli Paczki są wysłane przez sprzedawcę spoza Unii Europejskiej, to klient jest importerem. Wówczas klient posiada zobowiązania podatkowe z tytułu importu.
 11. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 30 dni roboczych od daty wysłania paczki.
 12. Podczas wypełniania Formularza Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o ewentualnych kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 13. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Pośrednika. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Pośrednikowi w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
 14. W przypadku, gdy przesyłka zostanie odesłana z winy Klienta nie ma możliwości zwrotów kosztów.
 15. PŁATNOŚCI
 16. Na żądanie Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę. Pośrednik ma obowiązek wystawienia faktury za dostawę obejmującą całą kwotę świadczenia, która obejmuje przekazaną sprzedawcy kwotę zakupy oraz prowizję. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę. 
 17. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług. 
 18. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Pośrednika, za pośrednictwem serwisu obsługi płatności DotPay lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności kartą Stripe. 
 19. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w Złotówkach Polskich.
 20. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 21. Reklamacja musi zawierać:
 • Użyty uprzednio email do złożenia zamówienia
 • Numer zamówienia
 • Nazwa produktu, który ma defekty lub uszkodzenia (jeśli są)
 • Wideo i/lub zdjęcie potwierdzające defekt lub uszkodzenie produktu*

*Materiały wideo lub fotograficzne muszą wyraźnie ukazywać problem związany z produktem

 1. Jeśli pośrednik potwierdza, że produkt dotarł z defektem lub był uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do otrzymania produktu zamiennego bezpłatnie.
 2. Jeśli zwrot wadliwego lub uszkodzonego produktu jest wymagany, zwrot gotówki lub produkt zamienny zostanie wysłany po tym, jak produkt będzie wysłany na adres wprowadzony przez pośrednika.
 3. Reklamacja dotycząca jakości produktu może być wysłana w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki przez Klienta. Jeśli zostanie wysłana w dniu 15 lub później, ta reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez pośrednika i żadne zwroty oraz zamiany nie zostaną dokonane.
 4. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@zomi.pl.

 W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji konsumenta.

 1. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@zomi.pl.
 2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@zomi.pl.
 3. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 4. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.
 6. Przedmiotem świadczenia Strony Internetowej ZOMI.PL są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.
 7. Pośrednik nie odpowiada za wady spowodowane niepoprawnym użytkowaniem Towaru lub zniszczeniami, za które odpowiedzialne są zdarzenia niezależne od Pośrednika (np. nieprzewidywalne stany atmosferyczne, zniszczenie paczki przez listonosza).

 

 1. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA
 2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towarów, Klient może przedstawić pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towarów zakupionych od Sprzedawcy.
 3. Dzięki zgłoszeniu deklaracji zwrotu, Klient zobowiązany jest do wysłania towarów na adres wprowadzony przez pośrednika w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał on zamówione towary.
 4. Klient ponosi koszty zwrotu towarów.
 5. Pośrednik handlowy wprowadza opcję przesłania deklaracji zwrotu drogą elektroniczną. Aby wywiązać się z terminu, o którym mowa jest w ust.1, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem jego ważności.
 6. Deklaracja musi zawierać:
 • Użyty uprzednio email do złożenia zamówienia
 • Numer zamówienia
 • Nazwę produktu, który musi być zwrócony
 • Dokładne wyjaśnienie przyczyny zwrotu
 1. W ciągu 5 dni po otrzymaniu deklaracji, pośrednik dostarcza instrukcji dotyczących zwrotu i adres do zwrotu towarów. Klient wysyła zwrot konkretnie na adres wprowadzony przez pośrednika w odpowiedzi na deklarację zwrotu. Zwroty wysłane na inny adres nie będą akceptowane i żadne zwroty i zamiany nie będą wydane.
 2. Klient wysyła towary na adres dostarczony przez pośrednika, korzystając z ubezpieczonej oraz śledzonej dostawy i wprowadza numer śledzenia przesyłki pośrednikowi poprzez wiadomość email.
 3. Pośrednik zobowiązany jest do zwrotu Klientowi ceny produktu lub wysłania produktu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania towarów przez Sprzedawcę.  

*W terminie od 15.01.2020 – 31.03.2020 czas zwrotu może trwać do 30 dni od dnia jego potwierdzenia.

 1. Tylko nieużywane produkty w oryginalnym opakowaniu podlegają zwrotowi. Jeśli produkt i/lub opakowanie zostało użyte lub jest zniszczone, zwrot nie zostanie wydany i nie zostanie wysłany żaden produkt zamienny.
 2. Zwroty środków są przekazywane na konta płatnicze użyte do dokonania uprzedniej płatności za zamówienie. Po wydaniu zwrotu pieniądze zazwyczaj trafiają na konto klienta w ciągu 3–10 dni roboczych. Czasami może to potrwać dłużej, zależnie od banku klienta.
 3. Zgodnie z ochroną zdrowia lub ze względu na higienę, zwroty lub wymiany przedmiotów związanych ze “Strojami kąpielowymi”, “Bielizną”, “Urodą i Zdrowiem”. “Biżuterią”, Produktami dla Zwierząt”, “Kosmetykami” i “Pościelą” są jedynie możliwe dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowanej paczce pocztowej. W innym przypadku produkt nie może być zwrócony.
 4. Następujące produkty także nie mogą być zwrócone: Karty podarunkowe, Artykuły spożywcze, DVD/CD i inne informacje cyfrowe, Produkty związane z oprogramowaniem.

 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość anulowania zamówienia w ciągu 24 godzin liczone od dnia i godziny złożenia zamówienia. Po 24 godzinach sklep rozpoczyna realizację zamówienia. Klient ma możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni liczone od momentu otrzymania paczki. 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) 
 3. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi. 
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści. 
 5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika. 
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub ich usunięcia.
 7. PRAWA AUTORSKIE
 8. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi. 
 9. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich. 
 10. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.
 11. WYMAGANIA TECHNICZNE
 12. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet. 
 13. Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych “cookies” (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.
 14. ZMIANY REGULAMINU
 15. Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej. 
 16. Pośrednik poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. 
 17. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. 
 18. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian. 
 19. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej. 
 20. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.
 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 22. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 23. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w sekcji Pomoc w stopce.
 24. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 25. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 
 26. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd. 
 27. Prawem właściwym dla umowy pośrednictwa i do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r.
BACK TO TOP